İletişim     Ortaklıklar     Site Haritası     Ara  
Dil: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Tematik gelişme dersleri from ----------- - ------------- arihinde başlar

"Elektropunktur diyagnostik,
tıbbi test ve terapi"

En yakın seminer
----------- - -------------

Altımed" Tıp Merkezi / Biorezonans Terapi


Biorezonans terapi, organizma strüktürlerinin sistematik rezonans işbirliği yaptığı, elektromanyetik titreşimlerle terapi yöntemidir. Etkisi, hem hücresel seviyede, hem de organ aynı zamanda organ sistemleri ve bütünsel organizma seviyelerinde görülür. Rezonansın temel kullanılma nedeni, doğru frekans ayarı ve tıbbi tedavi yöntemi seçimi (elektromanyetik) durumunda, insan organizmasındaki normal (fizyolojik) titreşimleri artırabilme ve patolojik titreşimleri azaltabilme imkânıdır.
Böylece, biorezonans etkisi patolojik titreşimlerin nötrleştirilmesi ve patolojik durumların etkisiyle bozulan, fizyolojik titreşimlerin onarılması için kullanılabilir. Bu yöntem, diğer bilinen fizyoterapi metodlarının çoğundan farklıdır; çünkü, dokuların ısınması ile ilişkisi olmayan, “düşük yoğunluklu tedavi yöntemi” (enformasyon etkisi) kategorisine dahil edilmiştir.
Yöntemin uygulanabilmesi için, cihazların elektik (cilt ile temas eden, elektrik taşıyan elektrotlar kullanımı ile) ve elektromanyetik (temas etmeden, çeşitli indüktörler ile) etkisi olması gerekir. Anlatılan terapi yöntemi, ATM serisi cihazları (ATM Express, ATM BRT) ile gerçekleştirilebilir.

Metodoloji
Neredeyse, bütün biokimyasal prosesler (enzimatik, hormonal, membran ve genetik) bazı bağlantıların kopmasına ve yeni bağlantıların oluşmasına neden olur. Bağlantıların kopması ve oluşması, enerji emilmesi ve radyasyon sonucu oluşur. Kimyasal bağların bütün çeşitleri, elektromanyetik alanlardır ve enerji – bilgi özelliğine sahiptir.
Bağlantıların bütün çeşitlerinin elektromanyetik alana bağlı olması, bu bağlantılardaki dinamik proseslerin kuantum dalga fiziği kanunlarına göre gerçekleşmesi demektir. Elektromanyetik alanın ve biomoleküldeki kuantumunun faaliyet yeri (reseptörlerle) kimyasal bağlantılardır.
Her bir bağlantı, spesifik dalga özelliğine sahiptir ve bağlantıya etki eden alan ve kuantumun dalga özelliklerine göre değişir (artar veya azalır, kaybolur veya oluşur). Kimyasal bağlantılardaki dinamik değişimler, moleküllerin strüktür ve konfigürasyonunda değişikliklere yol açar. Kimyasal bağlantılar, enerji ve bilgi özelliklerine sahip olduğu için, bu proses de, enerji – bilgi özelliğini taşır.
Canlı bir hücrenin, herhangi bir fonksiyonu gerçekleştirmek için enerjiye, çeşitli fonksiyonların yönetimi ve bunların karşılıklı anlaşması için ise bilgiye ihtiyacı vardır.
Hem enerji, hem de bilgi taşıyıcısı, geniş bir enerji – bilgi spektrumuna sahip olan, elektromanyetik alandır. Elektromanyetik alanın, rezonans ve enterferans olgularına sahip, dalga (titreşim) özellikleri vardır.
Her bir bağlantı, elektromanyetik doğasından dolayı, titreşim özelliklerine de sahiptir. Rezonansın çok az enerji kullanarak, çok fazla sonuç aldığı herkes tarafından bilinir. Çeşitli kimyasal bağlantıların karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olunduğunda, minimum enerji maliyetleri ile rezonans etkilerini kullanarak, bu bağlantıları yönetmek mümkündür. Kimyasal bağlantıları yönetmek, sistem, hücre, molekül, atom ve genetik seviyelerdeki biyolojik prosesleri de yönetmek demektir.

Nasıl tedavi edilir?
Organizmaya yeni maddeler sokmak yerine, hücrelere, biorezonans mekanizması aracılığıyla, biomoleküllerdeki kimyasal bağlantıların elektromanyetik parametrelerinin değişimini sağlayan ve homeostazın bozuk parametrelerini onaran, özel sanogenetik program uygulanır.

Biorezonans terapisinin iki temel çeşidi vardır:
1) Endojen veya pasif biorezonans terapisi, insan organizmasının kendi elektromanyetik titreşimleri ile (özel işlemler yapıldıktan sonra) tedavisidir. Organizmanın her yapısal birimi, belirli bir frekans spektrumuna uyumludur. Bu da, terapilerde başarılı bir şekilde kullanılır. Patolojik proseslerin gelişimi, bu frekans spektrumunun değişimine (disharmonik titreşimlerin ortaya çıkmasına) yol açar. Potalojik titreşimler, endojen bioreznans terapi kullanımı ile bertaraf edilebilir. Aynı yöntem ile, fizyolojik titreşimler güçlendirilebilir, patolojik disharmonik gelişmeler ise nötrlenebilir.

2) Aktif Biorezonans Terapi (АBT) Metodolojisi
Yıllar süren araştırmalar sonucunda, aslında bütün canlıların (mikroorganizmalar da dâhil olmak üzere) elektromanyetik dalgalar yaydığı gerçeği, bilim adamları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kas etkinliği (mesela, kalp kasılma ritmi), bioelektrik etkinlik (duyu organlarının, elektrik itkileri beyne ve beynin, sinyalleri temel organlara iletmesi) ve metabolik etkinlik (organizma metabolizması) insan organizmasındaki elektrik ve elektromanyetik sinyallerin temel kaynaklarıdır.
Aynı zamanda, mikroorganizmaların çoğunda (en basitlerinde, bağırsak parazitlerinde, mantarlarda, bakterilerde, virüslerde) sinir ve kas sistemi yoktur. Bunun için de, bunların elektrik ve elektromanyetik alanların kaynakları metabolik etkinliktir. Metabolizma, “canlı” doğayı “cansız” olanından ayıran özelliktir. Yüklü herhangi bir parçanın hareketi, etrafında elektromanyetik alan yaratır. Bütün bunlar, tedaviye (terapiye) ve hastalık önleme prosesine kimyasal (ilaçlı) değil de, fiziksel yöntemlerle yaklaşmaya olanak sağlar.
Bir insanın; aynı zamanda, en basit bir bakterinin veya virüsün yaşamasına çeşitli elektromanyetik etkinlikler eşlik eder. Elektrokardiyografi, elektroensefalografi sırasında çekilen, bioelektrik potansiyeller böyle bir etkinliğin örnekleri olarak sayılabilir.
Hastalıkların çoğu, insan organizmasındaki, hem enfeksiyonel hem de çeşitli organlarda o organın doku strüktürleri ile sembiyoz durumunda yaşayan, parazitlerin, bakteriyel ve viral ajanların varlığından kaynaklanır. Bu ajanları yok etmek için, organizmaya antibiyotik vermek, başka bir deyişle, vücuda zarar veren kimyasal terapiler kullanmak şart değildir. Ajanların metabolizma etkinliğinin frekansını bilerek, onlara, kendi ritimlerini bozacak ve normal metabolik etkinliklerini yok edecek, frekans titreşimleriyle etki edebiliriz. Araştırmalara göre, böyle bir etki insan organizması için kesinlikle zararsızdır. Aktif biorezonans terapi (ABT) adını alan, bu tedavi yöntemi Lanta-Z ve Helper cihazlarını kullanarak uygulanabilir.
Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, AIDS, kanser, MS (Multile skleroz), endometriozis, şiddetli artrit, kas distrofisi gibi, ağır kronik hastalıkların etiyolojisi her zaman bilinmez, fakat patogenezin asıl sebebinin gizli patojen ve parazit enfeksiyonları (viral, bakteriyel, helmint, protozoan enfeksiyonlar) olduğu düşünülür.
Organ hücreleri ve boşluklarındaki patojen ve parazitler zor erişilebilirler. Fakat bu patojen ve parazitler kana geçtiklerinde, daha kolay erişilebilir olurlar.
Patojen ve parazitleri kandan elimine etmek (çıkarmak), 7 dakika (kanın bütün organizmayı dolaşma süresi) süren bir seans yapılmalıdır. Böyle bir seanstan sonra, drenaj ve detoksikasyon doku reanksiyonlarının etkinleşmesi için, 20 dakikalık bir ara vermek gerekir. Bundan sonra, kanda yeniden ortaya çıkmış patojenleri yok etmek için, ikinci bir seans uygulanır. Belirli bağırsak parazitleri, bakteri taşıyıcı olabilirler. Bakteriler ise, “sahibi” öldüğü zaman kana karışan, virüsler için sığınak olabilirler. Bunun için de, bir seans daha (3’cü seans) uygulanmalıdır.

Böyle bir terapinin insan organizmasına zararı var mı?
Hayır. Parazit frekansları, özellikleri insan organizmasındakilerden çok farklı olan, diyapazona aitdirler. Bunun için de, sürekli uygulanan seanslar bile insan organizması hücresel strüktürlerine zarar vermez ve saprofit mikrofloranın (insan organizmasının yaşamasında önemli rol oynayan, hastalıklı olmayan mikroorganizmalar), faaliyetini engellemezler. Lanta-Z и Helper No: 4249/2005 yılı cihazlarının, devlet tarafından kayıt edilmesi, ürünlerin, kullanıcılar ve üçüncü şahıslar için, tamamen zararsız olduğunun göstergelerinden biridir.

Diğer Bölümler:

02068, Kiev şehri, Anna Ahmatova sok. Ev:13
tel.: +380 44 500-02-02
vodafone: +38050 565 6464
  Temel       Ürünler   Teaching   Tıp Merkezi   Kurun   İletişim   Ortaklıklar   Site Haritası   Ara

© Altimed Ltd 2003-2019
Bütün hakları saklıdır. Materyallerin kullanımı, sadece "Altımed" şirketinin yazılı izniyle mümkündür